فرمها و اطلاعات
 
 
 
آيين نامه ها و فرمهاي همايش هاي دانشگاه

آشنايي با ضوابط و آئين نامه هاي بنياد ملي نخبگان

فرم درخواست شركت در كنفرانس داخل كشور

فرم درخواست شركت در همايشهاي خارج از كشور

فرم درخواست پرداخت هزينه هاي شركت در كنفرانس خارجي و تسويه حساب

فرم پرسشنامه فرصت مطالعاتي

فرم هزينه هاي اجراي طرح

آيين نامه گرنت  (جديد)

فرم درخواست هزينه هاي گرنت

فرم درخواست طرح پژوهشي

فرمهاي استخدام، گزينش استاد

فرم ترفيع ساليانه

فرمهاي گزارش فعاليت هاي اعضاء هئيت علمي

آيين نامه ضوابط تشويقي فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيات علمي

فرم تاسيس آزمايشگاه پژوهشي

فرم ارزيابي آزمايشگاه پژوهشي

فرم شناسنامه آزمايشگاههاي تحقيقاتي

 
 

جداول معرفي امتيازات ارتقاء

تذكر: مواردي كه به يك رنگ مي باشند به يك فايل pdf مراجعه مي كنند.

جدول شماره 1: نحوه توزيع امتياز فعاليت هاي پژوهشي مشترك اعضاء هئيت علمي
جدول شماره 2: حداقل امتيازهاي لازم براي ارتقاء اعضاء هئيت علمي موسسات آموزشي
جدول شماره 3: حداقل امتيازهاي لازم براي ارتقاء اعضاء هيئت علمي موسسات پژوهشي
جدول شماره 1-5: حداقل امتيازهاي لازم براي ارتقاء اعضاء هيئت علمي موسسات پژوهشي

جدول شماره 4: حداكثر امتيازهاي قابل محاسبه براي اعضاء هيئت علمي موسسات آموزشي
ماده 1 (فعاليتهاي آموزشي)
ماده 2 (فعاليتهاي پژوهشي)

ماده 3 (فعاليتهاي علمي اجرايي)
جدول شماره 1-4: حداقل امتيازهاي لازم براي ارتقاء اعضاء هيئت علمي موسسات آموزشي

جدول شماره 5: حداكثر امتيازهاي قابل محاسبه براي اعضاء هيئت علمي موسسات پژوهشي
ماده 1 (فعاليتهاي آموزشي)
ماده 2 (فعاليتهاي پژوهشي)
ماده 3 (فعاليتهاي علمي اجرايي)
 
 

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1394/01/26
تعداد بازدید:
15850
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.