سخنراني جناب آقاي دكتر علي اشرفي زاده
سخنراني دكتر اشرفي زاده معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه با هدف واكاوي روشهاي سنتي آموزش مهندسي و معرفي مباني فكري تحولات جديد و تجربيات چند دانشگاه پيشرو برگزار شد.
آموزش مهندسي ازابتداي قرن بيست ويكم مورد توجه فراوان قرار گرفته و بسياري از كشورهاي جهان دريافته اند كه روشهاي آموزش مهندسي متداول در دهه هاي پاياني قرن بيستم كارآيي خود را از دست داده و متناسب با شرايط جديد جهان و مقتضيات ونيازهاي جديد فني واقتصادي كشورها نيست. به همين دليل ايده ها وحركتهاي جديدي در دانشگاههاي مطرح جهان پيشنهاد شده وبه مورد اجرا گذاشته شده است.
هدف از اين سخنراني حدودا 45 دقيقه اي،ارائه تصويري از نقاط ضعف روشهاي سنتي آموزش مهندسي و معرفي مباني فكري تحولات جديد وتجربيات چند دانشگاه پيشرو دراين زمينهاست. مخاطبين مفروض، همكاران هيات علمي بوده وانتظار ميرود كه درفرصت گفتگوي پس از سخنراني، راههاي مناسب براي بهبود آموزش مهندسي در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مورد بحث و بررسي قرارگيرند.
 
 
 
 
 
تعداد بازدید:
109
تاریخ:
1397/04/06
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.