فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 68 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
dr-asemani.jpg نام : داود
نام خانوادگی: آسماني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : asemani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/asemani/
dr-abrishami-moghaddam.jpg نام : حميد
نام خانوادگی: ابريشمي مقدم

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : moghaddam[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/moghaddam
dr-abrishamian.jpg نام : محمدصادق
نام خانوادگی: ابريشميان

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : msabrish[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/msabrish
dr-ehsanian.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: احسانيان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ehsanian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ehsanian
dr-arash-ahmadi.jpg نام : سيد آرش
نام خانوادگی: احمدي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : aahmadi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/arahmadi
dr-ahmadian.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: احمديان عطاري

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : mahmoud[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/m_ahmadian/
dr-akhbari.jpg نام : بهاره
نام خانوادگی: اخباري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : akhbari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/akhbari/
dr-ardebili.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: اردبيلي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : ardebili[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ardebili
dr-ardebilipour.jpg نام : مهرداد
نام خانوادگی: اردبيلي پور

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : mehrdad[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/mehrdad/
drAkbari.jpg نام : اصغر
نام خانوادگی: اكبري ازيراني

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : akbari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/akbari
dr-akbari-borumand.jpg نام : فرهاد
نام خانوادگی: اكبري برومند

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق- الكترونيك
پست الکترونیک : boroumand[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/boroumand
dr-amraee.jpg نام : تورج
نام خانوادگی: امرايي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : amraee[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amraee
drBathaei.jpg نام : سيد محمدتقي
نام خانوادگی: بطحائي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : bathaee[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bathaee
drbeygi.jpg نام : لطف اله
نام خانوادگی: بيگي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : beygi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/beygi/
dr-pakizeh.jpg نام : توكل
نام خانوادگی: پاكيزه

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : pakizeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/t.pakizeh
<<   <  1 2 3 4 5  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.