مدير گروه مهندسي پزشكي
نام و نام خانوادگی:
مريم محبي آشتياني
شماره داخلی:
شماره مستقیم:
۸۴۰۶۲240
دورنگار:
پست الکترونیک:
biomed@eetd.kntu.ac.ir
شماره سیدا:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.