فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 27 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
dr-Hooshmand.jpg نام : عباس
نام خانوادگی: هوشمند

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : hooshmand[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : ---
nasr.jpg نام : غلامحسين
نام خانوادگی: نصري

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
porandokhtnargesii.jpg نام : پوراندخت
نام خانوادگی: نرگسي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: ناهيدي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
milani.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: ميلاني خاقاني

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : جاويد
نام خانوادگی: ملاكين

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: مقيمي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
motamedi.jpg نام : مهنوش
نام خانوادگی: معتمدي آذر

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : غلامرضا
نام خانوادگی: لطيفي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : اسماعيل
نام خانوادگی: كلانتري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
kamyab.jpg نام : منوچهر
نام خانوادگی: كامياب

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: قدير

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : احمد
نام خانوادگی: قادري

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : عباس
نام خانوادگی: شيباني

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
shokri.jpg نام : شكراله
نام خانوادگی: شكري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : shokri[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: سعادت ملي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
zargarershadi.jpg نام : توحيد
نام خانوادگی: زرگرارشادي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : فيروز
نام خانوادگی: رهبر

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
delrobaei.jpg نام : حسين
نام خانوادگی: دلربايي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: حيدري

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
Dr-Hassibi.jpg نام : هوشنگ
نام خانوادگی: حسيبي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : سيد علي
نام خانوادگی: تقوي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
man.jpg نام : يداله
نام خانوادگی: برادران

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
woman.jpg نام : نرگس
نام خانوادگی: بازاري كارگر

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
mabotorab.jpg نام : سيد محسن
نام خانوادگی: ابوتراب

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
habotorab.jpg نام : سيد حسن
نام خانوادگی: ابوتراب

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
ebrahimi.jpg نام : عباس
نام خانوادگی: ابراهيمي

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : ---
وب سایت شخصی : ---
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.