مدير گروه مهندسي الكترونيك
نام و نام خانوادگی:
يوسف درماني
شماره داخلی:
شماره مستقیم:
۸۴۰۶۲208
دورنگار:
پست الکترونیک:
electronics@eetd.kntu.ac.ir
شماره سیدا:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.