شورای صنفی دانشجویان
" شوراي صنفي پرمخاطب‌ترين نهاد دانشجويي هر دانشگاه است كه رسالت آن تلاش براي احقاق حقوق (بعضا فراموش شده‌ي) صنف دانشجوست. حقوقي كه از مسائل صنفي مرتبط با تغذيه،خوابگاه، اينترنت، امنيت و حراست شروع ميشود و تا مسائل آموزشي مرتبط از جمله برنامه ريزي آموزشي، سنوات مجاز تحصيلي، قوانين مربوط به واحدهاي حذف شده و افتاده و... ادامه مي يابد. اين نهاد دانشجويي اجازه تحقيق و تفحص در تمام امور مربوط به اوضاع صنفي دانشجويان را دارد. از جمله امور مربوط به تغذيه ، رفت‌و‌آمد، آموزشي ، علمي ، فرهنگي، نظارت بر رفتار مسئولين و پيگيري شكايات دانشجويان در امور مختلف صنفي. اين نهاد بدون وابستگي به هيچ حزب و جناحي صرفا به دفاع از حقوق دانشجويان مي پردازد و تمامي اعضاي آن سالانه و طي يك پروسه كاملا دموكراتيك از راي مستقيم دانشجويان انتخاب مي شوند. شوراي صنفي تنها نهاد دانشجويي است كه قانونا حق دخالت در تصميم گيري هاي صنفي دانشگاه و حق اعتراض و دادن تذكر (اعم از شفاهي يا كتبي) نسبت به اعمال و تصميم هاي غيرقانوني مسئولين دانشگاه در حوزه صنفي را دارد و مسئولين نيز قانونا موظف به پاسخگويي محترمانه به آن‌ها مي‌باشند. آدرس كانال تلگرام: Senfi_KNTU @"

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/10
تعداد بازدید:
6621