معاونان

 معاون آموزشی دانشکده

  دکتر حسین شمسی

  تلفن: 84062242

  دورنگار: 88462066

  پست الکترونیکی: shamsi[AT]kntu.ac.ir
 

 
 معاون پژوهشی دانشکده


  دکتر علی خادم

  تلفن: 84062245

  دورنگار: 88462066

  پست الکترونیکی: alikhadem[AT]kntu.ac.ir
 
 
 
 معاون اجرایی و پشتیبانی پردیس سیدخندان

   مهندس رسول دلیر روی فرد

  تلفن: 84062251

  دورنگار: 88462066

  پست الکترونیکی: dfard[T].kntu.ac.ir
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/02
تعداد بازدید:
28827