معاونت اداری و مالی
 
 
 معاون اداری و مالی دانشکده

دکتر سید آرش احمدی

تلفن: 84062250

دورنگار: 88462066

پست الکترونیکی: aahmadi[AT]eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  معرفی افراد:
 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی

عکس

 

 
نرگس والی

 

 
مسئول دفتر ریاست و معاونت اداری و مالی
مسئول دبیرخانه
 
 
84062250

 

 
                vaali[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 

امین آبنیکی

مسئول امور دانشجویی

84062221


 

فاطمه ابهری

متصدی تلفنخانه

84062201

Abhari[AT]ee.kntu.ac.ir

 

 

 
محمود چالاکی

 

 
مسئول امور عمومی

 

 
84062251

 

 
chalaki[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

عادل نوری

مسئول انبار

84062205

nouri[AT]ee.kntu.ac.ir

 

محمد سرداری

امین اموال

84062233

sardari[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

حمید زیدآبادی

تأسیسات

84062153

zeidabadi[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

قاسم حقدوست

تأسیسات

84062153

haghdoust[AT]eetd.kntu.ac.ir

 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/23
تعداد بازدید:
23451