فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 62 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
dr-asemani.jpg نام : داود
نام خانوادگی: آسماني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : asemani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/asemani/
dr-abrishami-moghaddam.jpg نام : حميد
نام خانوادگی: ابريشمي مقدم

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : moghaddam[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/moghaddam
dr-abrishamian.jpg نام : محمدصادق
نام خانوادگی: ابريشميان

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : msabrish[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/msabrish
dr-ehsanian.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: احسانیان

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ehsanian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ehsanian
dr-arash-ahmadi.jpg نام : سيد آرش
نام خانوادگی: احمدي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : aahmadi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/arahmadi
dr-ahmadian.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: احمديان عطاري

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : mahmoud[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/m_ahmadian/
dr-akhbari.jpg نام : بهاره
نام خانوادگی: اخباري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : akhbari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/akhbari/
dr-ardebili.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: اردبيلي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : ardebili[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ardebili
dr-ardebilipour.jpg نام : مهرداد
نام خانوادگی: اردبيلي پور

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : mehrdad[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/mehrdad/
drAkbari.jpg نام : اصغر
نام خانوادگی: اكبري ازيراني

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : akbari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/akbari
dr-akbari-borumand.jpg نام : فرهاد
نام خانوادگی: اكبري برومند

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق- الكترونيك
پست الکترونیک : boroumand[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/boroumand
dr-amraee.jpg نام : تورج
نام خانوادگی: امرايي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : amraee[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amraee
drBathaei.jpg نام : سيد محمدتقي
نام خانوادگی: بطحائي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : bathaee[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bathaee
drbeygi.jpg نام : لطف اله
نام خانوادگی: بيگي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : beygi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/beygi/
dr-pakizeh.jpg نام : توكل
نام خانوادگی: پاكيزه

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : pakizeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/t.pakizeh
dr-tahsiri.jpg نام : احمدرضا
نام خانوادگی: تحسيري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : tahsiri[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/tahsiri/
dr-teshnelab.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: تشنه لب

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : teshnehlab[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/teshnehlab
dr-taghirad.jpg نام : حميدرضا
نام خانوادگی: تقي راد

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : taghirad[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/taghirad
dr-tavasoli.jpg نام : بابك
نام خانوادگی: توسلي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : tavassoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/tavassoli
dr-tavakolibina.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: توكلي بينا

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : tavakoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/tavakoli
dr-tavakoli.jpg نام : مهسان
نام خانوادگی: توكلي كاخكي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : matavakoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/matavakoli
dr-Jafarii.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: جعفري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : jafari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rjafari
dr-chamani.jpg نام : سميه
نام خانوادگی: چماني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : chamaani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/chamaani
dr-habibi-bastami.jpg نام : علي
نام خانوادگی: حبيبي بسطامي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : bastami[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bastami
dr-babaei.jpg نام : فرامرز
نام خانوادگی: حسين بابايي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق-الكترونيك
پست الکترونیک : fhbabaei[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fhbabaei
dr-hosseininezhad.jpg نام : حسين
نام خانوادگی: حسيني نژاد محبتي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : hosseini_nezhad[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hosseini_nezhad
dr-nobari.jpg نام : جعفر
نام خانوادگی: حيراني نوبري

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : nobari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nobari
drKhadem.jpg نام : علي
نام خانوادگی: خادم

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : alikhadem[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alikhadem
dr-khaki-sedigh.jpg نام : علي
نام خانوادگی: خاكي صديق

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : sedigh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sedigh
drkhaloozadeh.jpg نام : حميد
نام خانوادگی: خالوزاده

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : h_khaloozadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/h_khaloozadeh
dr-darmani.jpg نام : يوسف
نام خانوادگی: درماني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : darmani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/darmani/
drDelrobaei.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: دلربايي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مكاترونيك
پست الکترونیک : delrobaei[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/delrobaei
Dalirroyfard.jpg نام : رسول
نام خانوادگی: دلير روي فرد

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : dfard[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/dfard
dr-Raissii.jpg نام : فرشيد
نام خانوادگی: رئيسي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : raissi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/raissi/
dr-razikazemi.jpg نام : علي اصغر
نام خانوادگی: رضي كاظمي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : a.razi.kazemi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/razi.kazemi
dr-zokaei.jpg نام : سعدان
نام خانوادگی: زكائي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : szokaei[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/zokaei/
zamanian.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: زمانيان

مرتبه علمی : مربي
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : mzamanian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zamanian
drzandi.jpg نام : حسام
نام خانوادگی: زندی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : zandi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zandi
dr-sebt.jpg نام : محمدعلي
نام خانوادگی: سبط

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : sebt[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sebt
dr-sodagar.jpg نام : اميرمسعود
نام خانوادگی: سوداگر

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : amsodagar[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amsodagar
dr-shamsi.jpg نام : حسين
نام خانوادگی: شمسي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : shamsi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shamsi
drSadeghzadeh.jpg نام : رمضانعلي
نام خانوادگی: صادق زاده

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : sadeghz[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadeghz
drSalehi.jpg نام : عليرضا
نام خانوادگی: صالحي

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : salehi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asalehi
drtolabi.jpg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: طولابی

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- قدرت
پست الکترونیک : toulabi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
dr-abbasszadeh.jpg نام : كريم
نام خانوادگی: عباس زاده

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : abbaszadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/abbaszadeh
dr-golkar.jpg نام : مسعود
نام خانوادگی: علي اكبر گلكار

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : golkar[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/golkar
dr-aliakbarian.jpg نام : هادي
نام خانوادگی: علي اكبريان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : aliakbarian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aliakbarian
dr-aliyari.jpg نام : مهدي
نام خانوادگی: علياري شوره دلي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مكاترونيك
پست الکترونیک : aliyari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aliyari
dr-Fatehi.jpg نام : عليرضا
نام خانوادگی: فاتحي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : fatehi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fatehi
drforozanfar.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: فروزانفر

مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : forouzanfar[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
dr-fereydoonian.jpg نام : عليرضا
نام خانوادگی: فريدونيان

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - قدرت
پست الکترونیک : fereidunian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fereidunian
dr-ghatan-kashani.jpg نام : زهرا
نام خانوادگی: قطان كاشاني

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : z.ghatan[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/z.ghatan
dr-granpayeh.jpg نام : نصرت اله
نام خانوادگی: گرانپايه

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : granpayeh[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/granpayeh
dr-mohamedpor.jpg نام : كمال
نام خانوادگی: محامدپور

مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : kmpour[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kmpour
dr-mohebbi.jpg نام : مريم
نام خانوادگی: محبي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : m.mohebbi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.mohebbi
dr-Moaveni.jpg نام : بيژن
نام خانوادگی: معاوني

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : b.moaveni[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/b.moaveni
dr-manavizadeh.jpg نام : نگين
نام خانوادگی: معنوي زاده

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - الكترونيك
پست الکترونیک : manavizadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/manavizadeh/
dr-mirtaheri.jpg نام : سيد عبداله
نام خانوادگی: ميرطاهري

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - مخابرات
پست الکترونیک : mirtaheri[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirtaheri
dr-nadimi.jpg نام : ابراهیم
نام خانوادگی: ندیمی

مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : nadimi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/nadimi/
dr-Nekoei.jpg نام : محمدعلي
نام خانوادگی: نكوئي

مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : manekoui[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/manekoui/
nikoofard1.jpg نام : اميرحسين
نام خانوادگی: نيكوفرد

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي برق - كنترل
پست الکترونیک : a.nikoofard[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://apac.ee.kntu.ac.ir/nikoofard/
dr-vali.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: ولي

مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي پزشكي
پست الکترونیک : mansour.vali[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/vali/
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.