فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 67 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
dr-asemani.jpg نام : داود
نام خانوادگی: آسمانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : asemani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/asemani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/DavoodAsemani
تلفن داخلی :
dr-abrishami-moghaddam.jpg نام : حمید
نام خانوادگی: ابریشمی مقدم
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : moghaddam[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/moghaddam
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamiedAbrieshamiMoghaddam
تلفن داخلی : 426
dr-abrishamian.jpg نام : محمدصادق
نام خانوادگی: ابریشمیان
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : msabrish[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/msabrish
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadSadeghAbrishamian
تلفن داخلی : 220
dr-ehsanian.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: احسانیان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : ehsanian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ehsanian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahdiEhsanianMofrad
تلفن داخلی : 421
dr-arash-ahmadi.jpg نام : سید آرش
نام خانوادگی: احمدی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : aahmadi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/arahmadi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedArashAhmadi
تلفن داخلی : 270
dr-ahmadian.jpg نام : محمود
نام خانوادگی: احمدیان عطاری
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : mahmoud[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/m_ahmadian/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahmoudAhmadianAttari
تلفن داخلی : 423
dr-akhbari.jpg نام : بهاره
نام خانوادگی: اخباری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : akhbari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/akhbari/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/BaharehAkhbari
تلفن داخلی : 315
dr-ardebili.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: اردبیلی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : ardebili[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ardebili
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadArdebili
تلفن داخلی : 312
dr-ardebilipour.jpg نام : مهرداد
نام خانوادگی: اردبیلی پور
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : mehrdad[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/mehrdad/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MehrdadArdebilipour
تلفن داخلی : 372
dr-amraee.jpg نام : تورج
نام خانوادگی: امرایی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : amraee[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amraee
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/TorajAmraee
تلفن داخلی : 298
drAkbari.jpg نام : اصغر
نام خانوادگی: اکبری ازیرانی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : akbari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/akbari
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AsgharAkbariAzirani
تلفن داخلی : 310
dr-akbari-borumand.jpg نام : فرهاد
نام خانوادگی: اکبری برومند
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- الکترونیک
پست الکترونیک : boroumand[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/boroumand
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FarhadAkbariBoroumand
تلفن داخلی : 406
drBathaei.jpg نام : سید محمدتقی
نام خانوادگی: بطحائی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : bathaee[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bathaee
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedMohammadTaghiBathaee
تلفن داخلی : 420
drbeygi.jpg نام : لطف اله
نام خانوادگی: بیگی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : beygi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/beygi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/LotfolahBeigi
تلفن داخلی : 270-450
dr-pakizeh.jpg نام : توکل
نام خانوادگی: پاکیزه
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : pakizeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/t.pakizeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/TavakolPakizeh
تلفن داخلی : 409
dr-tahsiri.jpg نام : احمدرضا
نام خانوادگی: تحسیری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : tahsiri[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/tahsiri/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AhmadRezaTahsiri
تلفن داخلی : 410
dr-teshnelab.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: تشنه لب
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : teshnehlab[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/teshnehlab
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadTeshnehlab
تلفن داخلی : 323
dr-taghirad.jpg نام : حمیدرضا
نام خانوادگی: تقی راد
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : taghirad[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/taghirad
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamidRezaTaghirad
تلفن داخلی : 321
dr-tavasoli.jpg نام : بابک
نام خانوادگی: توسلی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : tavassoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/tavassoli
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/BabakTavassoli
تلفن داخلی : 408
dr-tavakolibina.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: توکلی بینا
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : tavakoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/tavakoli
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadTavakoliBiena
تلفن داخلی : 371
dr-tavakoli.jpg نام : مهسان
نام خانوادگی: توکلی کاخکی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : matavakoli[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/matavakoli
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahsanTavakoliKakhki
تلفن داخلی : 201-450
dr-Jafarii.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: جعفری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : jafari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rjafari
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RezaJafari
تلفن داخلی : 404
dr-chamani.jpg نام : سمیه
نام خانوادگی: چمانی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : chamaani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://scholar.google.com/citations?user=MpBdkacAAAAJ&hl=en
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SomayyehChamaani
تلفن داخلی : 326
dr-habibi-bastami.jpg نام : علی
نام خانوادگی: حبیبی بسطامی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : bastami[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/bastami
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliHbibieBastamie
تلفن داخلی : 405
dr-babaei.jpg نام : فرامرز
نام خانوادگی: حسین بابایی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق-الکترونیک
پست الکترونیک : fhbabaei[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fhbabaei
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FaramarzHossienBabaei
تلفن داخلی : 411
dr-hosseininezhad.jpg نام : حسین
نام خانوادگی: حسینی نژاد محبتی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : hosseini_nezhad[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hosseini_nezhad
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HosseinHosseini-Nejad
تلفن داخلی : 304
dr-nobari.jpg نام : جعفر
نام خانوادگی: حیرانی نوبری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : nobari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/nobari
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/JafarHeyraniNobari
تلفن داخلی : 203
drKhadem.jpg نام : علی
نام خانوادگی: خادم
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : alikhadem[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/alikhadem
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliKhadem
تلفن داخلی : 204-450
drkhaloozadeh.jpg نام : حمید
نام خانوادگی: خالوزاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : h_khaloozadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/h_khaloozadeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamidKhaloozadeh
تلفن داخلی : 422
dr-khaki-sedigh.jpg نام : علی
نام خانوادگی: خاکی صدیق
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : sedigh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sedigh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliKhakiSedigh
تلفن داخلی : 317
khalili.jpg نام : مجتبی
نام خانوادگی: خلیلی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- مخابرات
پست الکترونیک : m.khalili[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-darmani.jpg نام : یوسف
نام خانوادگی: درمانی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : darmani[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/darmani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadYousefDarmani
تلفن داخلی : 208
drDelrobaei.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: دلربایی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مکاترونیک
پست الکترونیک : delrobaei[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/delrobaei
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MehdiDelrobaei
تلفن داخلی : 304-450
Dalirroyfard.jpg نام : رسول
نام خانوادگی: دلیر روی فرد
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : dfard[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/dfard
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RasoolDalirrooyFard
تلفن داخلی : 309
dr-Raissii.jpg نام : فرشید
نام خانوادگی: رئیسی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : raissi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/raissi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FarshidRaissi
تلفن داخلی : 319
dr-razikazemi.jpg نام : علی اصغر
نام خانوادگی: رضی کاظمی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : a.razi.kazemi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/razi.kazemi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliAsgharRaziKazemi
تلفن داخلی : 413
zamanipedram.JPG نام : میثم
نام خانوادگی: زمانی پدرام
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مکاترونیک
پست الکترونیک : mzpedram[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mzpedram
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MaysamZamanipedram
تلفن داخلی :
zamanian.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: زمانیان
مرتبه علمی : مربی
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : mzamanian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zamanian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahdiZamanian
تلفن داخلی : 306
drzandi.jpg نام : حسام
نام خانوادگی: زندی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : zandi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/zandi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HesamZandi
تلفن داخلی : 206-450
dr-zokaei.jpg نام : سعدان
نام خانوادگی: زکائی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : szokaei[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/zokaei/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SaedanZokaei
تلفن داخلی : 424
dr-sebt.jpg نام : محمدعلی
نام خانوادگی: سبط
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : sebt[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sebt
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadAliSebt
تلفن داخلی : 204
dr-sodagar.jpg نام : امیرمسعود
نام خانوادگی: سوداگر
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : amsodagar[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/amsodagar
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AmirMasoudSodagar
تلفن داخلی : 412
dr-shamsi.jpg نام : حسین
نام خانوادگی: شمسی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : shamsi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/shamsi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HosseinShamsi
تلفن داخلی : 308
drSadeghzadeh.jpg نام : رمضانعلی
نام خانوادگی: صادق زاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : sadeghz[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/sadeghz
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RamezanaliSadeghzadehShykhanGafsheh
تلفن داخلی : 407
drSalehi.jpg نام : علیرضا
نام خانوادگی: صالحی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : salehi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/asalehi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AlirezaSalehi
تلفن داخلی : 425
Image20210825at073843.jpeg نام : محمد رضا
نام خانوادگی: طولابی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- قدرت
پست الکترونیک : toulabi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadrezaToulabi
تلفن داخلی : 203-450
dr-abbasszadeh.jpg نام : کریم
نام خانوادگی: عباس زاده
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : abbaszadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/abbaszadeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/KarimAbbaszadeh
تلفن داخلی : 324
dr-golkar.jpg نام : مسعود
نام خانوادگی: علی اکبر گلکار
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : golkar[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/golkar
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MasoudAliakbarGolkar
تلفن داخلی : 320
dr-aliakbarian.jpg نام : هادی
نام خانوادگی: علی اکبریان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : aliakbarian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aliakbarian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HadiAliakbarian
تلفن داخلی : 303
dr-aliyari.jpg نام : مهدی
نام خانوادگی: علیاری شوره دلی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مکاترونیک
پست الکترونیک : aliyari[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aliyari
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MahdiAliyariShoorehdeli
تلفن داخلی : 316
DrAlipour.jpg نام : رامین
نام خانوادگی: علیپور
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- قدرت
پست الکترونیک : r.alipour[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 306-450
dr-Fatehi.jpg نام : علیرضا
نام خانوادگی: فاتحی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : fatehi[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fatehi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AlirezaFatehi
تلفن داخلی :
drforozanfar.jpg نام : محمد
نام خانوادگی: فروزانفر
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : forouzanfar[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohamadForouzanfar
تلفن داخلی : 404
dr-fereydoonian.jpg نام : علیرضا
نام خانوادگی: فریدونیان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - قدرت
پست الکترونیک : fereidunian[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/fereidunian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AlirezaFereidunian
تلفن داخلی : 415
dr-ghatan-kashani.jpg نام : زهرا
نام خانوادگی: قطان کاشانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : z.ghatan[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/z.ghatan
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/ZahraGhatanKashani
تلفن داخلی : 286
dr-granpayeh.jpg نام : نصرت اله
نام خانوادگی: گرانپایه
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : granpayeh[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/granpayeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/NosratGranpayeh
تلفن داخلی : 311
dr-mohamedpor.jpg نام : کمال
نام خانوادگی: محامدپور
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : kmpour[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/kmpour
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/KamalMohamedpour
تلفن داخلی : 427
dr-mohebbi.jpg نام : مریم
نام خانوادگی: محبی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : m.mohebbi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/m.mohebbi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MaryamMohebiAshtieani
تلفن داخلی : 240
mohsenzadeh.jpg نام : صادق
نام خانوادگی: محسن زاده
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- قدرت
پست الکترونیک : s.mohsenzade[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
dr-Moaveni.jpg نام : بیژن
نام خانوادگی: معاونی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : b.moaveni[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/b.moaveni
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/BijanMoaveni
تلفن داخلی : 310-450
dr-manavizadeh.jpg نام : نگین
نام خانوادگی: معنوی زاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : manavizadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/manavizadeh/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/NeginManavizadeh
تلفن داخلی : 325
dr-mirtaheri.jpg نام : سید عبداله
نام خانوادگی: میرطاهری
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - مخابرات
پست الکترونیک : mirtaheri[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mirtaheri
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedAbdollahMirtaheri
تلفن داخلی : 426
dr-nadimi.jpg نام : ابراهیم
نام خانوادگی: ندیمی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - الکترونیک
پست الکترونیک : nadimi[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/nadimi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/EbrahimNadimi
تلفن داخلی : 403
dr-Nekoei.jpg نام : محمدعلی
نام خانوادگی: نکوئی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : manekoui[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/manekoui/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AliMohammadNekouei
تلفن داخلی : 318
nikoofard1.jpg نام : امیرحسین
نام خانوادگی: نیکوفرد
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق - کنترل
پست الکترونیک : a.nikoofard[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://apac.ee.kntu.ac.ir/nikoofard/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AmirhosseinNikoofard
تلفن داخلی : 210-450
dr-vali.jpg نام : منصور
نام خانوادگی: ولی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی پزشکی
پست الکترونیک : mansour.vali[AT]eetd.kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/vali/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MansourVali
تلفن داخلی : 405
koolivand.jpg نام : یارالله
نام خانوادگی: کولیوند
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی برق- الکترونیک
پست الکترونیک : y.koolivand[AT]kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.