دفاع از رساله دکتری
دفاع از رساله دکتری

1. در صورتی که دانشجو آمادگی دفاع از رساله را دارد، حداقل یک ماه قبل از برگزاری جلسه دفاعیه می بایست قسمت مربوط به دانشجو  در فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری را تکمیل و پس از امضای استاد راهنما، فرم و دفترچه خلاصه فعالیت دانشجویان دکتری را به انضمام فایل الکترونیکی رساله، مقالات و گزارش همانندجویی رساله (روندنمای همانند جویی و ثبت پایان نامه/رساله تحصیلات تکمیلی ملاحظه شود) برای مسئول دفتر گروه ها جهت طرح در شورای گروه از طریق ایمیل ارسال کند.

2. پس از تایید شورای گروه و ارجاع مستندات دفاعیه از سوی مدیرگروه به مسئول دفتر گروه ها، موارد در اختیار آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده قرار می گیرد.

3. کارشناس آموزش پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو از لحاظ آموزشی، دریافت تایید مقالات از سوی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده، مستندات دفاعیه را جهت طرح به شورای دانشکده ارجاع می دهد.

4. پس از دریافت موافقت شورای دانشکده که از طریق گزارش شماره 173 سامانه آموزشی گلستان از سوی دانشجو قابل رویت است، موارد زیر از سوی تحصیلات تکمیلی دانشکده انجام می شود:

1-4- ارسال فرم نظرسنجی دفاع از رساله دکتری برای هیات داوران در خصوص ارزیابی رساله

تذکر:

در این مرحله لازم است دانشجو ایمیل داوران خارجی را برای کارشناس آموزش مرتبط جهت ارسال نامه، از طریق ایمیل ارسال کند.

2-4- مکاتبه با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور اخذ مجوز دفاع و  معرفی نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت حضور در جلسه دفاعیه

5. پس از معرفی نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سوی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دریافت سه پاسخ مثبت از سوی داوران(بند 4-1-) دانشجو می تواند نسبت به هماهنگی زمان و مکان دفاعیه اقدام نماید.

6. ارسال اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری از سوی دانشجو به کارشناس آموزش مرتبط

7. پس از درج اطلاعات دفاعیه در سامانه آموزشی گلستان، مستندات دفاعیه در اختیار دفتر معاونت آموزشی دانشکده جهت صدور دعوتنامه قرار می گیرد.

8. ارسال دعوتنامه (و لینک دفاعیه در صورت برگزاری جلسه دفاعیه به صورت مجازی و یا حضوری) از سوی دفتر معاونت آموزشی دانشکده به دانشجو از طریق ایمیل

9. دانشجو در زمان و مکان مقرر نسبت به برگزاری جلسه دفاعیه اقدام می کند.

 

 کارشناس سرکارخانم رحیمی  " امور مربوط به دانشجویان مقطع دکتری "

rahimi[AT]eetd.kntu.ac.ir 84062258
 
Review:
2029
Date:
1399/11/06