اخذ تکدرس به صورت مهمان درون دانشگاهی(در سایر دانشکده ها)

اخذ تکدرس به صورت مهمان درون دانشگاهی(در سایر دانشکده ها)

در صورتی که دانشجو متقاضی اخذ تکدرس از سایر دانشکده های دانشگاه باشد، می بایست مراحل زیر را انجام دهد:

1.تکمیل فرم اخذ تکدرس به صورت مهمان درون دانشگاهی(فایل word و فایل pdf) توسط دانشجو

تذکر:

درس مورد تقاضا حتما جزء دروس مصوب آموزشی دانشجو باشد. در غیر این صورت لازم است روال تایید در شورای گروه و دانشکده با رعایت زمان بندی موجود در دستورالعمل اجرایی دکتری(مبنی بر امکان پذیر بودن تغییر فهرست دروس تا پایان نیمسال اول تحصیل) انجام شود.

2. ارسال فرم از سوی دانشجو از طریق ایمیل به استاد راهنما جهت تایید، پس از دریافت تایید ایشان متعاقبا ارسال فرم به مدیر گروه جهت تایید

3. پس از دریافت تایید مدیر گروه، ارسال فرم به کارشناس آموزش مرتبط

4.کارشناس آموزش پس از تایید اداره آموزش، معاونت آموزشی دانشکده و ثبت شماره نامه فرم را در اختیار دانشجو جهت مراجعه به دانشکده مقصد قرار می دهد.

5. در صورت موافقت دانشکده مقصد، ثبت واحد از سوی دانشجو در زمان ثبت نام(و یا حذف و اضافه) انجام شود و در صورت بروز مشکل در ثبت درس از طریق آموزش دانشکده پیگیری شود.

کارشناس سرکارخانم رحیمی " امور مربوط به دانشجویان مقطع دکتری"

rahimi[AT]eetd.kntu.ac.ir 84062258
Review:
1784
Date:
1399/11/07